GOAL: Latsko - Sydney stun to take the lead

1584156176